Order of Merit

Rank Leader Events Money
1 Tom Whitney 6 $49,455
2 Augusto Núñez 6 $41,370
3 Jared Wolfe 5 $39,580
4 Ryan Ruffels 5 $39,029
5 Mito Pereira 6 $38,557
Tour Average 4 $7,034

Bupa Challenge

Rank Leader Events Money
1 Cristobal Del Solar 2 $35,350
2 Jared Wolfe 2 $31,500
3 Mito Pereira 2 $18,999
4 Scott Wolfes 1 $18,900
5 Ryan Ruffels 2 $14,047
Tour Average 1

Scoring Average (Actual)

Rank Leader Avg
1 Mito Pereira 69.04
2 Augusto Núñez 69.21
3 Ryan Ruffels 69.39
4 Leandro Marelli 69.43
5 Tom Whitney 69.54
Tour Average 71.94