• 2022-23 Priority Ranking

  • Scottie Scheffler won four times on the PGA TOUR last season. (Ben Jared/PGA TOUR).Scottie Scheffler won four times on the PGA TOUR last season. (Ben Jared/PGA TOUR).