• 2015 Web.com Tour Eligibility Ranking

  • (Stephen Dykes/Getty Images)(Stephen Dykes/Getty Images)